عفونت بدن و راههای درمان عفونت

عفونت

by مارس 27, 2018

به ورود، رشد و نمو میکروب‌ها و یا انگل در زخم و یا یک اندام از موجود زنده (میزبان) عفونت می‌گویند. ا...